Medezeggenschapsraad

MR (Medezeggenschapsraad):
 
De medezeggenschapsraad is het belangrijkste inspraakorgaan. Twee ouders en twee leerkrachten zijn er lid van.
Zij bespreken de plannen van directie en team. Ook kunnen de leden gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Voor bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht en voor andere zaken adviesrecht.
De MR vergadert ongeveer 5 x per jaar op school. De vergaderingen zijn openbaar!
 
Leden van de MR:
 
Voorzitter:   Anke Smeulders     0497-513095
Secretaris:   Irene Bremmers     040-2044261
Leden:           Marieke Schellen   0497-541281 (school)
                         Ingrid Maas              0497-543729