Medezeggenschapsraad

MR (Medezeggenschapsraad):
 
De medezeggenschapsraad is het belangrijkste inspraakorgaan. Twee ouders en twee leerkrachten zijn er lid van.
Zij bespreken de plannen van directie en team. Ook kunnen de leden gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
Voor bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht en voor andere zaken adviesrecht.
De MR vergadert ongeveer 5 x per jaar op school. De vergaderingen zijn openbaar!
 
Leden van de MR:
 
Voorzitter:   Femke van den Houdt  0497-843900
Secretaris:   Marieke Schellen           0497-541281 (school)
Leden:           Marika Drees                   0497-541281 (school)
                         Joost Denissen                06-11799597