MR notulen september 2019

  • MR notulen september 2019

MR notulen dinsdag 24 september 2019

Aanwezig Nienke, Femke, Marieke, Elly, Irene

Actiepunten vorige keer Voor de profilering is er geen artikel in de Eikelbergh geplaatst. Wel is de school/Buitenklas weer op de kaart gezet door omroep Brabant en zelfs het NOS journaal.

Mededelingen/ ingekomen stukken

Er is een infoblad met MR-cursussen binnengekomen. Femke geeft het door. De volgende vergadering worden de tevredenheidsonderzoeken besproken. Deze zijn in het team besproken en er zijn actiepunten aan gekoppeld. Irene stuurt ze door.

Jaarplanning

De jaarplanning is uitgedeeld en vergeleken met de planning van de GMR.

We vergaderen op de volgende dinsdagen: 29 oktober,14 januari,31 maart,12 mei, 7 juli. Dinsdag 9 juni is eventueel een extra optie i.v.m. de formatie

Vacature

Er zijn nog geen aanmeldingen binnengekomen voor de vacature van een ouderlid voor de MR. Elly zet de oproep opnieuw in de Flessenpost. Marieke en Irene gaan mensen benaderen.

Voorschoolse en buitenschoolse opvang

Er is steeds meer vraag naar Voorschoolse en Buitenschoolse opvang. Als dit niet goed geregeld kan worden, kan het zijn dat ouders voor andere scholen kiezen. Elly heeft Nummer Een hierover benaderd. Zij kunnen geen opvang bieden in de Weebosch, maar willen wel meedenken in oplossingen. Ook de gemeente denkt

mee. Binnenkort is er een bijeenkomst hierover met alle scholen van Bergeijk . Op de infoavond heeft Elly de ouders gevraagd hierover mee te willen denken.

Onderwijsaanbod

In het onderwijsaanbod is niet veel veranderd dit jaar, het is vooral de planning/organisatie. We gaan meer groep doorbrekend werken en elke leerkracht is mentor van een groep kinderen. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders. Elke maand is er een groot overleg gepland om de kinderen te bespreken. Doel is om met meer ogen naar de kinderen te kijken en bij vervanging stroomt iemand makkelijker in. We gaan met de oudere kinderen skypen met scholen uit andere landen. De onderwijsgroep gaat dit aansturen.

Van elke groep wordt een gedragskaart gemaakt door de Rungraaf. Wat valt op in de groep? Welke kinderen vallen op? Hoe kunnen we het groepsproces versterken?

GMR

De jaarplanning van de GMR is besproken en de besteding van de gelden van passend onderwijs aan externe organisaties.

Rondvraag

Nienke vraagt of er bij calamiteiten( brand bij familie D.) beter gelet kan worden op de veiligheid van de kinderen.

Elly gaat hierover een mailtje sturen naar de gemeente.

Actiepunten

? Irene stuurt de tevredenheidsonderzoeken door.

? Elly zet een oproep in de flessenpost voor een nieuw ouder MR-lid.

? Marieke en Irene benaderen een aantal ouders hiervoor.

? Elly neemt contact op met de gemeente over de veiligheid van de kinderen bij calamiteiten.

Terug naar het overzicht

Vertrek juf Sandra, meester ...

Vertrek juf Sandra, meester John

Juf Sandra en Meester John nemen afscheid

Informatie over testen bij ...

Informatie over testen bij Kinderen

GGD informatie m.b.t. het testen van kinderen

Jij bent welkom!

Jij bent welkom!

Ben jij al bijna 4, of lijkt het nog ver weg......